วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

KM : การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย น.ส.อภิญญา หลวงกิจจา


1.ชื่อองค์ความรู้  การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2.ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวอภิญญา   หลวงกิจจา ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3.องค์ความรู้ที่บ่งชี้ หมวดที่ 2 เทคนิคการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4.ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้
การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                
มาใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบคิดในการเสริมสร้างวิธีคิดที่เหมาะสมเป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ซึ่งพัฒนากรเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานอยู่ในหมู่บ้านตำบลเป็นผู้นำนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไปปฏิบัติสู่เป้าหมายให้  ชุมชนเข้มแข็ง(ความสุขมวลรวมชุมชน) ประชาชนพึ่งตนเองได้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่ม

KM : การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายวีระศักดิ์ พลบม่วง


1.ชื่อองค์ความรู้  การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
2.ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายวีระศักดิ์   พลบม่วง   ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3.องค์ความรู้ที่บ่งชี้ หมวดที่ 2 เทคนิคการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
4.ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้
การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                
มาใช้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนระบบคิดในการเสริมสร้างวิธีคิดที่เหมาะสมเป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ซึ่งพัฒนากรเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติงานอยู่ในหมู่บ้านตำบลเป็นผู้นำนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ไปปฏิบัติสู่เป้าหมายให้  ชุมชนเข้มแข็ง(ความสุขมวลรวมชุมชน) ประชาชนพึ่งตนเองได้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่ม

KM : เทคนิคการส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตกับครัวเรือนต้นแบบ โดยนายไพโรจน์ โพแหล่ง1.ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้
                   การส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิต เป็นอีกหนึ่งกระบวนการในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายได้เรียนรู้ตนเองและเกิดการพัฒนาเพื่อเป็นครัวเรือนต้นแบบด้านการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

KM : เทคนิคการประเมินความสุขมวลรวม โดย น.ส.นฤพร เพ็ชสังฆาต1.ที่มาและความสำคัญในการจัดทำองค์ความรู้
                   การประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (Gross Village Happiness : GVH) เป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง ที่พัฒนากรใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการประเมินความสมดุลของความรู้สึกของประชาชน ว่า ณ ช่วงการประเมินประชาชนมีความรู้สึกอย่างไร มีความสะดวกกาย สบายใจหรือไม่รวมถึงเพื่อประเมินสถานการณ์ปัจจุบันในความรู้สึกของประชาชนในขณะนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านต่อไป
                   ดั้งนั้น การประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (Gross Village Happiness : GVH) จึงมีความสำคัญมาก ที่จะดึงข้อมูล ที่เป็นความรู้สึกจริงๆของผู้ร่วมประเมินออกมา จึงต้องใช้เทคนิควิธีการประเมิน ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายตามบริบทของชุมชน

2.ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขปัญหา
                   จากการดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้เครื่องมือการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (Gross Village Happiness : GVH) พบว่า การให้ออกคะแนนเสียงโดยการยกมือชาวบ้านจะทำการยกซ้ำ ดังนั้นจึงแก้ไขปัญหาโดยการจัดทำบัตรคำ ค่าคะแนนความรู้สึกเรียงตามลำดับความพอใจ และทำการถามข้อมูลแต่ละข้อ โดยให้กลุ่มเป้าหมายคำนึงถึงบริบทชุมชนของตนเอง

3.ประโยชน์ขององค์ความรู้
                   เป็นเทคนิคการดำเนินงานในขั้นตอนการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (Gross Village Happiness : GVH)
4.เทคนิคในการปฏิบัติงาน
                   1. อธิบายประโยชน์หรือความสำคัญของการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน (Gross Village Happiness : GVH)  แก่กลุ่มเป้าหมาย
2. ใช้คำถามที่ง่ายประชาชนเข้าถึง ไม่ชี้นำ
3. ให้ประชาชนเป้าหมายให้ค่าคะแนนตามความรู้สึกโดยการให้ยกป้ายค่าคะแนนตามความรู้สึก
4. ทำการประมวลผล
5. แจ้งผลการประเมินให้กับกลุ่มเป้าหมายทราบและร่วมกันวางแผนพัฒนาข้อที่มีความพึงพอใจน้อย