วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

KM : การดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธภาพ โดยนายไพโรจน์ ประดษฐ์วงศ์วาน

ชื่อความรู้        การดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
เจ้าของความรู้   นายไพโรจน์  ประดิษฐ์วงศ์วาน
ตำแหน่ง/สังกัด  พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
เรื่องเล่า
          1. ส่วนนำ  กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เรียกว่าพัฒนากร ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ใช้กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ของผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายองค์กรชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ ผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา ทำให้ได้ผู้นำชุมชนที่มีศักยภาพ กลุ่ม องค์กรที่เข้มแข็ง  เครือข่ายองค์กรชุมชนมีประสิทธิภาพและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

KM : เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน โดยนางสาววิมลรัตน์ ศรีผง


ชื่อองค์ความรู้  การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ   การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐที่มุ่งหวังแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ปากท้องของประชาชนในระดับรากหญ้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ              ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สถานที่เกิดเหตุการณ์               อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์
เนื้อเรื่อง
การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 23,589 หมู่บ้าน จากพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการให้การศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสำรวจข้อมูลและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชนในปี 2559 ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ 1)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

KM : แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยนายอุบล เมืองพรม

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  

ชื่อ – สกุล                           นายอุบล  เมืองพรม
ตำแหน่ง                             นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด                                สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก     ๐๘๑ ๗๘๖๐ ๒๓ ๗

ชื่อเรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ       การดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอชุมตาบง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ              ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สถานที่เกิดเหตุการณ์               อำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์
เนื้อเรื่อง
กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็น กองทุนที่ได้รับพระราชทาน ทุนศักดิ์สิทธิ์ เป็นส่วนของเงินที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยมีทุนศรัทธาที่ทุกคนร่วมกันบริจาค เป็นทุนตั้งต้นของกองทุน แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนนี้จะเข็มแข็งได้เพราะศรัทธาของสมาชิกกองทุน โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกันขับเคลื่อนด้วยปัญญาของแต่ละกองทุนด้วยวิธีการต่างๆ ในส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ บางกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณ โดยเมื่อนำมาผสมรวมกับทุนศรัทธาและทุนปัญญาแล้วทำให้ทุนทั้งหมดมีความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องต้องทำประชาชนรับรู้รับทราบอย่างเป็นรูปธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

KM : การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดย นายสากล รุ่งทอง

ชื่อความรู้  การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน
เจ้าของความรู้  นายสากล  รุ่งทอง
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพศาลี
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ  การดำเนินงานในแหล่งเรียนรู้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
             เนื่องจากปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานในศูนย์การเรียนรู้บางแห่งไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งมีปัจจัยบางประการที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละศูนย์ สรุปในภาพรวมได้แก่ การที่ชุมชนไม่เห็นความสำคัญ สถานที่ตั้งห่างไกล ขาดผู้ดูแล ขาดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ   บุคลากรขาดความเข้าใจ นโยบายผู้บริหารในท้องถิ่นไม่ต่อเนื่อง  ข้อจำกัดด้านงบประมาณ  ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง   ขาดอิสระทางความคิดการจัดกิจกรรม  บริหารจัดการโครงการ  ขาดการสนับสนุนทุน  ทรัพยากร  เวลา ฯลฯ     

KM : การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยนางสายชล สุวรรณเชษฐ์

เรื่อง  การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยงต้นแบบ
ชื่อ – นามสกุล            นางสายชล       สุวรรณเชษฐ์
ตำแหน่ง                   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด                        สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์
ความเป็นมา
                การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นการพัฒนาชุมชนด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงระบบคิดเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตที่เหมาะสมเป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และการกำหนดระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพใช้เกณฑ์      ชี้วัดและมีหลักฐานยืนยันการปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับ โดยการผ่านเกณฑ์การประเมินตามคำรับรองพิจารณาภายใต้เงื่อนไขในการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านเนินศาลา   หมู่ที่ ๔  ตำบลเนินศาลา  อำเภอโกรกพระ   จังหวัดนครสวรรค์   เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

KM : แนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านมหาโพธิเหนือ โดยนางวรรณรวี วรรณชาติ

“แนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านมหาโพธิเหนือ”
เจ้าขององค์ความรู้ : นางวรรณรวี  วรรณชาติ
ตำแหน่ง
: พัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยว
สังกัด : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว
          แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย (Modernization) ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายใน เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

KM : การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก


เรื่อง   การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริหารส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ชื่อ – นามสกุล                     นางสุมิตรา  บุญโสดากร
ตำแหน่ง                                พัฒนาการอำเภอโกรกพระ
สังกัด                                     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์
ความเป็นมา
                รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาโครงการอันเกิดจากศักยภาพของชุมชน  และก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน  โดยการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรของรัฐ ท้องถิ่นและจังหวัด  เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสมาชิก กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  รวมทั้งกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน  เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพ  โดยสนับสนุนองค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งทุน  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ  สำหรับสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชน  เพื่อส่งผลต่อประชาชนในหมู่บ้านให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

KM : เทคนิคการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยนางสาวพัฒชรี จันทโชติ

ชื่อความรู้  เทคนิคการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
เจ้าของความรู้  นางสาวพัฒชรี  จันทโชติ
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
เรื่องเล่า
1. ส่วนนำ
          การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 23,589 หมู่บ้าน ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ซึ่งได้กำหนดกระบวนการขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชนเพื่อให้กลับไปสร้างทีม และจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน เพื่อมุ่งหมายให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้และปฏิบัติได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและต่อยอดสู่การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งต่อไป

KM : การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน โดยนางพิมพร กล้ากสิกิจ

รื่อง    การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
ชื่อความรู้          การพัฒนาความรู้และทักษะปราชญ์ชุมชน
เจ้าของความรู้      นางพิมพร   กล้ากสิกิจ 
ตำแหน่ง/สังกัด     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์   บันทึกเมื่อ    วันที่ ๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ   การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
เรื่องเล่า
      ความเป็นมาของสัมมาชีพชุมชนเริ่มจากความรู้ความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงก่อน กล่าวคือ ...
.......เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาเป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถอดมาจากศาสนาพุทธ
ถ้าทุกคนมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในหัว ความคิดและจิตสำนึกตัวเองแล้ว นั่นก็คือ  ชุมชนที่ตั้งตนได้ซึ่งก็คือ  ชุมชนเข้มแข็งนั่นเอง
.......ส่วนสัมมาชีพ คือ กิจกรรมที่ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดรายได้
ความหมายสัมมาชีพ  คือ    อาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเอง (การไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อน)  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น(ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม(ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม)  มีรายได้มากกว่ารายจ่าย

KM : วิธีการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยนางสาวธัญญลักษณ์ พงษ์ทุมพระ

ชื่อ สกุล                           นางสาวธัญญลักษณ์  พงษ์ทุมพระ
ตำแหน่ง                             นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด                                สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก     090-1363980
ชื่อเรื่อง                              วิธีการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ       การขาดความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ              ปีงบประมาณ ๒๕60
สถานที่เกิดเหตุการณ์               บ้านดอนคา  หมู่ที่ 1 ตำบลดอนคา  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์
เนื้อเรื่อง
กองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็น กองทุนทางสังคมจึงไม่เน้นการจัดตั้งกองทุนจากทุนทรัพย์เป็นหลัก แต่การจัดตั้งกองทุนนี้เป็นการทดสอบศักยภาพของทุนทางสังคมที่มีในชุมชน โดยแสดงออกมาเป็นกองทุนแห่งความสามัคคี เพราะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคมซึ่งต้องแก้ไขหรือป้องกันด้วยพลังทางสังคม เมื่อชุมชนต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริงแล้ว การจัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหา ยาเสพติดก็เพื่อเป็นอุบายในการดำเนินการเพื่อให้เกิดทุนทางสังคมขึ้นนั่นเอง

KM : SE กับผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยนายอภิชัย รอดวินิจ

ชื่อความรู้   SE. กับผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุม
เจ้าของความรู้  นายอภิชัย  รอดวินิจ
ตำแหน่ง  พัฒนาการอำเภอไพศาลี     โทร. ๐๘๑๘๒๐๙๓๙๗
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ  การเสนอโครงการ/กิจกรรม ในที่ประชุม
เรื่องเล่า
                   ๑.ส่วนนำ
                       การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (Social Enterprise : SE.)ตามนโยบายของรัฐบาลคณะทำงานขับเคลื่อนระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาหาศักยภาพทั้ง ๓ ด้าน (ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป ด้านการท่องเที่ยวชุมชน) ของแต่อำเภอนำเสนอ ต่อบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ได้พิจารณาให้การสนับสนุนในโอกาสต่อไป

KM : การส่งเสริมครอบครัวพัฒนา/ครัวเรือนต้นแบบ โดยนายวิษณุ บำรุงเมือง

ชื่อความรู้  การส่งเสริมครอบครัวพัฒนา/ครัวเรือนต้นแบบ   
เจ้าของความรู้ : นายวิษณุ  บำรุงเมือง
ตำแหน่ง/สังกัด   :  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพศาลี
เบอร์โทรศัพท์ : 056-352432   092-2793529
เรื่องเล่า
ข้าพเจ้า นายวิษณุ  บำรุงเมือง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ จำนวน  ๖  หมู่บ้าน   ซึ่งอำเภอไพศาลี มีหมู่บ้านฯเป้าหมายทั้งสิ้น  ๒๔  หมู่บ้าน  ขั้นตอนกระบวนการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านสัมมาชีพ ตามที่ได้ดำเนินกิจกรรม นำมาซึ้งองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมา  

KM : แก้ไขปัญหาความยากจนด้วยสัมมาอาชีวะ โดยนายธนโชติ จันทร์ดวง

ชื่อความรู้  แก้ไขปัญหาความยากจนด้วยสัมมาอาชีวะ
เจ้าของความรู้  นายธนโชติ  จันทร์ดวง
ตำแหน่ง/สังกัด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ ความยากจน
เรื่องเล่า
1.   ส่วนนำ
การสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานครัวเรือน หรือข้อมูล จปฐ. อำเภอหนองบัว ไม่มีครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ หรือที่เรียกว่าครัวเรือนยากจน ซึ่งบ้านดง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เป็น 1 ใน 107 หมู่บ้านที่ไม่มีครัวเรือนยากจนตามเกณฑ์ จปฐ. และได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดนครสวรรค์ แต่สภาพที่เป็นอยู่จริงยังมีครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ทำให้เกิดปัญหาหนี้สินทั้งในและนอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาเศรษฐกิจของครัวเรือน นำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

KM : วิธีการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ โดยนางอินทุมาลี ปลื้มประมล

                    
                                   อัตตาหิ อัตโนนาโถ ที่แท้จริง
                      
มีภาวะการเป็นผู้นำ  จุดประกายในใจ  อยากเป็นผู้นำ  เป็นแล้วจะทำ
อะไร อย่างไร  ไม่หลงตนเอง   สามารถรับได้ทั้งคำติและชม    ทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้ว
นี่คือ  ปรัชญาในการทำงาน   ของสุจิตรา  เจริญสุข     ผู้ที่... ได้รับคัดเลือกให้เป็น
ผู้ดำรงวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นของจังหวัดนครสวรรค์   ตามโครงการ
เชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี  2558   ติดตามดูวิธีการทำงานที่น่าสนใจของเธอผู้นี้กันดีกว่า
     วิธีการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
                ¬ ใช้หลักภาวะการเป็นผู้นำ  พัฒนาตนเองอยู่เสมอ  โดยใช้หลักพระพุทธศาสนา พัฒนากาย  วาจา  ใจ  และหลักมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)

KM : เทคนิคการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน โดยนางอรัญญา คำไพเราะ

ชื่อความรู้        เทคนิคการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน
เจ้าของความรู้   นางอรัญญา  คำไพเราะ
ตำแหน่ง/สังกัด  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ   การขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
เรื่องเล่า
          1 ส่วนนำ (เหตุการณ์ความเป็นมาอย่างไร)
การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาลใน 2560 มุ่งเน้นที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือ รายได้ที่ต้องทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการสร้างอาชีพที่เป็นที่มาของ สัมมาชีพชุมชนเป้าหมายคือ ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้ โดยให้ปราชญ์ชาวบ้านสอนชาวบ้านในสิ่งที่เป็นความต้องการเพื่อเพิ่มรายได้ ฝึกปฏิบัติจริงให้สามารถนำไปเป็นอาชีพได้