วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

KM : เทคนิคการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพชุมชน โดยนายธวัช ทิวงค์ษา

1. ชื่อความรู้ เทคนิคการสร้างและพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชน
2. เจ้าของความรู้ นายธวัช ทิวงค์ษา
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
3. หมวดองค์ความรู้ที่บ่งชี้ หมวดเทคนิคการพัฒนาอาชีพครัวเรือนตามแนวทางสัมมาชีพ 4. ที่มาและเป้าหมายของการจัดการความรู้ การพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชน โดยกระบวนการมาตรฐานการพัฒนาชุมชน มาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) คือ เครื่องมือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาภาวะผู้นาของผู้นาชุมชน คุณภาพและการพัฒนามาตรฐานในการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ของกลุ่ม/องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน ภายใต้หลักคิด คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนเป็นเจ้าของ ประชาชนเป็นผู้รับผลประโยชน์ ชุมชนมีความสมัครใจในการพัฒนาตนเอง กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีความยืดหยุ่น สอดคล้อง เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ชุมชน ความร่วมมือ และยอมรับเป็นเครื่องมือเชื่อมประสาน บูรณาการงานของภาคีการพัฒนา การพัฒนาผู้นาสัมมาชีพชุมชน โดยกระบวนการมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

KM : เทคนิคการสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน โดยนางหทัยรัตน์ ทิวงค์ษา

1. ชื่อความรู้ เทคนิคการสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
2. เจ้าของความรู้ นางหทัยรัตน์ ทิวงค์ษา
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
3. หมวดองค์ความรู้ที่บ่งชี้ หมวดเทคนิคการพัฒนาอาชีพครัวเรือนตามแนวทางสัมมาชีพ 4. ที่มาและเป้าหมายของการจัดการความรู้ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนขึ้น โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่ง ตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึง บริการของรัฐ ซึ่งได้กาหนดกระบวนการขับเคลื่อนที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชน เพื่อให้กลับไปสร้างทีม และจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับ ครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน โดยใช้พื้นที่ในบ้านปราชญ์ชุมชนหรือศูนย์ เรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อมุ่งหมายให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้ และปฏิบัติอาชีพได้จริง สามารถสร้างอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และต่อยอดสู่การรวมกลุ่ม จัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็ง

KM : เทคนิคการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ โดยนางวิยะดา อาภากรณ์


1. ชื่อองค์ความรู้  เทคนิคการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ                                           
2. ชื่อเจ้าของความรู้  นางวิยะดา  อาภากรณ์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
3. หมวดองค์ความรู้ที่บ่งชี้ (ตามแนวทางการจัดการความรู้ของหน่วยงาน)
เทคนิคการสร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
4. ที่มาและเป้าหมายของการจัดการความรู้
          กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมภายใต้กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการสร้างสัมมาชีพชุมชน เป็นการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นกระบวนการ ภายใต้แนวคิด “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน” สอนอาชีพที่เขาต้องการอยากทำ ประกอบการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง  ที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ และกลับไปสร้างทีมและจัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือน

KM : เทคนิคการสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพ โดยนางสาวปิยะวัลย์ ใจสูงเนิน


1. ชื่อองค์ความรู้  เทคนิคการสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพ
2. ชื่อเจ้าของความรู้  นางสาวปิยะวัลย์  ใจสูงเนิน  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
3. หมวดองค์ความรู้ที่บ่งชี้          เทคนิคการสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพ
4. ที่มาและเป้าหมายของการจัดการความรู้
กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมภายใต้กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เริ่มจากการ พัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชน เพื่อให้กลับไปสร้างทีม และจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน เพื่อให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้ และปฏิบัติ อาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และต่อยอดสู่การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ ต่อไป

KM : ครัวเรือนสัมมาชีพ สู่กลุ่ม OTOP ในหมู่บ้าน โดยนางสาวกมนนุช ดำประเสริฐ


ชื่อ สกุล        นางสาวกมนนุช  ดำประเสริฐ
ตำแหน่ง          นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด             สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก   ๐๘-๖๙๒๙-๙๕๖๐
ชื่อเรื่อง           ครัวเรือนสัมมาชีพ...สู่..กลุ่ม OTOPในหมู่บ้าน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ   ปี ๒๕๖๐
สถานที่เกิดเหตุ   อำเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์
                   กรมการพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและนโยบาย กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้การพัฒนาอาชีพครัวเรือนเป็น ๑ ใน ๓ ปัจจัยขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนาชุมชนปี ๒๕๖๐    (CDD Agenda ๒๐๑๗) มุ่งผลให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่นคง ประชาชนใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนอย่างมีความสุขจึงได้ดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คือรายได้ ทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น อยู่ในสังคมชุมชนอย่างมีความสุข ด้วยการสร้างอาชีพในชุมชนผ่านกระบวนการ สร้างสัมมาชีพชุมชนในหมู่บ้าน ผ่านกระบวนการชาวบ้านสอนชาวบ้าน สอนอาชีพที่เป็นความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง

KM : เทคนิคการสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน โดยนางสาวศศิลักษณ์ คล้ายวิมุติ


1. ชื่อองค์ความรู้             เทคนิคการสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
2. ชื่อเจ้าของความรู้        นางสาวศศิลักษณ์   คล้ายวิมุติ
3. หมวดองค์ความรู้ที่บ่งชี้ (ตามแนวทางการจัดการความรู้ของหน่วยงาน)
4. ที่มาและเป้าหมายของการจัดการความรู้
การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล้าทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ
         กระบวนการขับเคลื่อนที่เริ่มต้นด้วยการพัฒนาทักษะ การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชน เพื่อให้กลับไปสร้างทีม และจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน โดยใช้พื้นที่ในบ้านปราชญ์ชุมชนหรือ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ เพื่อมุ่งหมายให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้ และปฏิบัติอาชีพได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน และต่อยอดสู่การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ   ที่มีความเข้มแข็ง

KM : เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน โดยว่าที่ร.ต.วินัย ดอกจอก


1. ชื่อความรู้ เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน
บ้านบุ่งผักหนาม หมู่ที่ 25 ตำบลแม่เล่ย์ จังหวัดนครสวรรค์                         
2. เจ้าขององค์ความรู้ ว่าที่ ร.ต. วินัย   ดอกจอก
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เบอร์โทรศัพท์  081-9535753
3 ความเป็นมา/แรงบันดาล/เหตุผลที่ทำ
          การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน เป็นภารกิจตามนโยบายที่สำคัญ ของรัฐบาลในการลดความเลื่อมลาทาง สังคม เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ โดยการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการส่งเสริมอาชีพของประชาชนในหมู่บ้านเป้าหมายด้วยกระบวนการให้ชาวบ้านสอนชาวบ้านเพื่อให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้สามารถนาไปปฏิบัติประกอบเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและต่อยอดสู่การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน ให้ประสบผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย โดยไม่เบียดเบียน ตนเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง

KM : เทคนิคการทบทวนข้อมูลความต้องการด้านอาชีพ โดยนางสาวพัชชา เชิญขวัญ


ชื่อความรู้   เทคนิคการทบทวนข้อมูลความต้องการด้านอาชีพ
ชื่อเจ้าขององค์ความรู้    นางสาวพัชชา  เชิญขวัญ    ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
                   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่วงก์  อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์

หมวดองค์ความรู้ที่บ่งชี้   การพัฒนาอาชีพครัวเรือนตามแนวทางสัมมาชีพ
ที่มาและเป้าหมายของการจัดการความรู้     
          การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

KM : การดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธภาพ โดยนายไพโรจน์ ประดษฐ์วงศ์วาน

ชื่อความรู้        การดำเนินงานพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
เจ้าของความรู้   นายไพโรจน์  ประดิษฐ์วงศ์วาน
ตำแหน่ง/สังกัด  พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
เรื่องเล่า
          1. ส่วนนำ  กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชน มีภารกิจหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่เรียกว่าพัฒนากร ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ใช้กิจกรรมงานพัฒนาชุมชน เป็นเครื่องมือในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ของผู้นำ กลุ่ม องค์กร เครือข่ายองค์กรชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการ ผลจากการพัฒนาที่ผ่านมา ทำให้ได้ผู้นำชุมชนที่มีศักยภาพ กลุ่ม องค์กรที่เข้มแข็ง  เครือข่ายองค์กรชุมชนมีประสิทธิภาพและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ 

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

KM : เทคนิคการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชน โดยนางสาววิมลรัตน์ ศรีผง


ชื่อองค์ความรู้  การส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ   การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐที่มุ่งหวังแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ปากท้องของประชาชนในระดับรากหญ้า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ              ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สถานที่เกิดเหตุการณ์               อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์
เนื้อเรื่อง
การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่อง การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 23,589 หมู่บ้าน จากพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายที่ผ่านการให้การศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสำรวจข้อมูลและจัดเวทีประชาคมทำแผนชุมชนในปี 2559 ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ 1)

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

KM : แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยนายอุบล เมืองพรม

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  

ชื่อ – สกุล                           นายอุบล  เมืองพรม
ตำแหน่ง                             นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด                                สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก     ๐๘๑ ๗๘๖๐ ๒๓ ๗

ชื่อเรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ       การดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอชุมตาบง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ              ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สถานที่เกิดเหตุการณ์               อำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์
เนื้อเรื่อง
กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็น กองทุนที่ได้รับพระราชทาน ทุนศักดิ์สิทธิ์ เป็นส่วนของเงินที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยมีทุนศรัทธาที่ทุกคนร่วมกันบริจาค เป็นทุนตั้งต้นของกองทุน แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนนี้จะเข็มแข็งได้เพราะศรัทธาของสมาชิกกองทุน โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกันขับเคลื่อนด้วยปัญญาของแต่ละกองทุนด้วยวิธีการต่างๆ ในส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ บางกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณ โดยเมื่อนำมาผสมรวมกับทุนศรัทธาและทุนปัญญาแล้วทำให้ทุนทั้งหมดมีความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องต้องทำประชาชนรับรู้รับทราบอย่างเป็นรูปธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

KM : การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน โดย นายสากล รุ่งทอง

ชื่อความรู้  การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชุมชน
เจ้าของความรู้  นายสากล  รุ่งทอง
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพศาลี
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ  การดำเนินงานในแหล่งเรียนรู้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
             เนื่องจากปัญหาอุปสรรคที่ทำให้การดำเนินงานในศูนย์การเรียนรู้บางแห่งไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ซึ่งมีปัจจัยบางประการที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละศูนย์ สรุปในภาพรวมได้แก่ การที่ชุมชนไม่เห็นความสำคัญ สถานที่ตั้งห่างไกล ขาดผู้ดูแล ขาดวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ   บุคลากรขาดความเข้าใจ นโยบายผู้บริหารในท้องถิ่นไม่ต่อเนื่อง  ข้อจำกัดด้านงบประมาณ  ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง   ขาดอิสระทางความคิดการจัดกิจกรรม  บริหารจัดการโครงการ  ขาดการสนับสนุนทุน  ทรัพยากร  เวลา ฯลฯ     

KM : การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยนางสายชล สุวรรณเชษฐ์

เรื่อง  การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยงต้นแบบ
ชื่อ – นามสกุล            นางสายชล       สุวรรณเชษฐ์
ตำแหน่ง                   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด                        สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์
ความเป็นมา
                การดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เป็นการพัฒนาชุมชนด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงระบบคิดเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตที่เหมาะสมเป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และการกำหนดระบบการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพใช้เกณฑ์      ชี้วัดและมีหลักฐานยืนยันการปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับ โดยการผ่านเกณฑ์การประเมินตามคำรับรองพิจารณาภายใต้เงื่อนไขในการคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายและขั้นตอนการดำเนินงานจัดกิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านเนินศาลา   หมู่ที่ ๔  ตำบลเนินศาลา  อำเภอโกรกพระ   จังหวัดนครสวรรค์   เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

KM : แนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านมหาโพธิเหนือ โดยนางวรรณรวี วรรณชาติ

“แนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านมหาโพธิเหนือ”
เจ้าขององค์ความรู้ : นางวรรณรวี  วรรณชาติ
ตำแหน่ง
: พัฒนาการอำเภอเก้าเลี้ยว
สังกัด : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว
          แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย (Modernization) ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทยอย่างมากในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิบายใน เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็นปัจจัยเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน

KM : การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก


เรื่อง   การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริหารส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก
ชื่อ – นามสกุล                     นางสุมิตรา  บุญโสดากร
ตำแหน่ง                                พัฒนาการอำเภอโกรกพระ
สังกัด                                     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค์
ความเป็นมา
                รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาโครงการอันเกิดจากศักยภาพของชุมชน  และก่อให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืน  โดยการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากรของรัฐ ท้องถิ่นและจังหวัด  เพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสมาชิก กลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  รวมทั้งกองทุนต่างๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน  เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพ  โดยสนับสนุนองค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งทุน  การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการในการประกอบอาชีพ  สำหรับสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้แก่ชุมชน  เพื่อส่งผลต่อประชาชนในหมู่บ้านให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ