วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

KM : การส่งเสริมครอบครัวพัฒนา/ครัวเรือนต้นแบบ โดยนายวิษณุ บำรุงเมือง

ชื่อความรู้  การส่งเสริมครอบครัวพัฒนา/ครัวเรือนต้นแบบ   
เจ้าของความรู้ : นายวิษณุ  บำรุงเมือง
ตำแหน่ง/สังกัด   :  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพศาลี
เบอร์โทรศัพท์ : 056-352432   092-2793529
เรื่องเล่า
ข้าพเจ้า นายวิษณุ  บำรุงเมือง ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ จำนวน  ๖  หมู่บ้าน   ซึ่งอำเภอไพศาลี มีหมู่บ้านฯเป้าหมายทั้งสิ้น  ๒๔  หมู่บ้าน  ขั้นตอนกระบวนการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้านสัมมาชีพ ตามที่ได้ดำเนินกิจกรรม นำมาซึ้งองค์ความรู้ที่ได้รับกลับมา  

1.เตรียมความพร้อมทีมสัมมาชีพชุมชนสร้างความรู้ความเข้าใจ ชี้แจงแนวทางโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ความเป็นมาของโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ความสำคัญของการสร้างสัมมาชีพชุมชน กระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชน
2.ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค ของการเป็นวิทยากรผู้นำสัมมาชีพโดยปราชญ์ชุมชนที่ผ่านการอบรมหลักสูตร วิทยากรผู้นำสัมมาชีพจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก
3. จัดทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน พร้อมมอบหมายภารกิจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุน กำกับและติดตามครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการอบรมอาชีพ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนโดยกำหนดสัดส่วนของทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน 1 คน ต่อครัวเรือน สัมมาชีพชุมชน 4 ครัวเรือน
4. ทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและส่งเสริมสนับสนุน กำกับและติดตามครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการอบรมอาชีพ ซึ่งเรียกว่า ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน
5. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการอาชีพจากแบบความต้องการฝึกอาชีพของคนในชุมชนที่ได้สำรวจไว้แล้ว โดยจัดกลุ่มความต้องการอาชีพ แล้วจึงวิเคราะห์ให้เชื่อมโยงกับตลาด สร้างผลผลิตสร้างผลิตภัณฑ์เข้าสู่ระบบ OTOP และการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐ
6. ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านลงพื้นที่เยี่ยมเยือนครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพ     ทั้ง 20 ครัวเรือน โดยแบ่งตามสัดส่วนของทีมวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บ้าน 1 คน ต่อ 4 ครัวเรือนเป้าหมาย        ที่ต้องการฝึกอาชีพ วิทยากรสัมมาชีพชุมชนผู้เป็นเจ้าของอาชีพ ดำเนินการร่วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้านถ่ายทอดความรู้ 
๗. การคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบต้องเต็มใจ หัวไวใจสู้ ปรับทัศนะ  นำเอาวีดีทัศน์มาให้ดู พูดให้ประชาชนเข้าใจและอยากทำตาม สอนให้รู้จักการปรับตัวในแต่ละกิจกรรมที่ทำ  ต้องมีเหตุมีผล  ต้องพอประมาณ ต้องมีภูมิคุ้มกัน สิ่งทีสำคัญสุดต้องสร้างแรงจูงใจในการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง ดังนี้
๘.ปรับทัศนคติครอบครัวพัฒนาด้านการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาปฏิบัติ ซึ่งเริ่มขั้นแบบพื้นฐานที่ลงมือปฏิบัติง่ายๆโดยใช้หลักของคำว่า สัมมาชีพ
๙. วัสดุฝึกอาชีพต้องตรงตามความต้องการของครัวเรือนสัมมาชีพ โดยยึดหลัก ฝึกให้เป็น ทำให้จริงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนช่วยหาช่องทางการตลาดให้
 
ขุมความรู้
๑. ศึกษาข้อมูล/ วิเคราะห์ข้อมูลหาวิธีการส่งเสริม สนับสนุน
๒. สร้างความไว้วางใจ ความประทับใจให้ชาวบ้าน
๓. การยืดหยุ่นในวิธีการและการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์
. มีจิตใจโอบอ้อมอารี ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
          . หมั่นติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพ
แก่นความรู้
          -การพัฒนาแบบพึ่งตนเอง 
-ส่งเสริมสนับสนุนประชาชนในหมู่บ้าน มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์

-การสร้างแรงจูงใจต้องเริ่มปฏิบัติง่ายๆในชีวิตประจำวันและเกิดประโยชน์กับตัวเองก่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น