วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

KM : SE กับผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยนายอภิชัย รอดวินิจ

ชื่อความรู้   SE. กับผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุม
เจ้าของความรู้  นายอภิชัย  รอดวินิจ
ตำแหน่ง  พัฒนาการอำเภอไพศาลี     โทร. ๐๘๑๘๒๐๙๓๙๗
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ  การเสนอโครงการ/กิจกรรม ในที่ประชุม
เรื่องเล่า
                   ๑.ส่วนนำ
                       การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (Social Enterprise : SE.)ตามนโยบายของรัฐบาลคณะทำงานขับเคลื่อนระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาหาศักยภาพทั้ง ๓ ด้าน (ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป ด้านการท่องเที่ยวชุมชน) ของแต่อำเภอนำเสนอ ต่อบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ได้พิจารณาให้การสนับสนุนในโอกาสต่อไป

                   ๒.ส่วนขยาย
                      ในการประชุมคณะทำงานฯระดับอำเภอ ในเบื้องต้น ประธานมอบให้ฝ่ายเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการ/กิจกรรม ให้ที่ประชุมทราบในหลักการของ SE. ตลอดจนเป้าหมายที่จะต้องไปให้ถึง  ซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้กลุ่มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นของอำเภไพศาลี ทั้ง ๓  ด้าน  ซึ่งในส่วนฝ่ายเลขานุการ (พช.) เห็นว่าควรให้ที่ประชุมได้ระดมความเห็นจนตกผลึกแล้ว พิจารณาคัดเลือกกลุ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่น เป็นอัตตลักษณ์ของอำเภอ เพียงด้านละ ๑-๒ กลุ่มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้จังหวัดได้ใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาสนับสนุนในโอกาสต่อไป  แต่ในความเป็นจริงผู้ที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ จะเป็นผู้ชี้นำการประชุมมากกว่า อันมีเป้าหมายให้ที่ประชุมเสนอกลุ่มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุดจะสำคัญหรือไม่เพียงใด เพียงเพื่อขอให้เสนอขอจังหวัดไปก่อน พร้อมกับความหวังที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากบริษัทประชารัฐรักสามัคคีฯ จำกัด ซึ่งประเด็นนี้ ได้ทำความเข้าใจให้กับที่ประชุมทราบแล้วว่า ไม่มีงบประมาณ เมื่อฝ่ายเลขาฯเห็นแล้วว่าไม่น่าจะถูกต้องนัก ได้พยายามอธิบายและทักท้วงในประเด็นดังกล่าว แต่ไม่เป็นผล แถมยังถูกแย้งกลับว่าขัดขวางโอกาสของกลุ่มฯที่จะได้รับความช่วยงบประมาณ  ซึ่งสถานการณ์อย่างนี้ ฝ่ายเลขาฯก็ไม่ควรทักท้วงอะไรอีก จึงต้องปรับยุทธวิธีที่จะทำให้การประชุมดำเนินไปให้สำเร็จลุล่วงไป  จึงปล่อยให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯจนเสร็จสิ้นทุกประเภท ทุกด้านแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์ เป็นรายประเภท ซึ่งก็สามารถกำหนดกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์  ส่วนลำดับอื่น ๆ ก็นเสนอไปตามความต้องการของประธานการประชุมฯ แต่ไม่เป็นที่หวังผลแต่อย่างใด แต่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ภารกิจที่ต้องสืบค้นหาข้อมูลกลุ่มสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ถูกเสนอไว้อย่างมากมายที่เดียว
จึงต้องใช้เวลามากเป็นเงา  แต่ก็ทำให้ทุกฝ่ายสบายใจ  ครับ...
                   ๓.ส่วนสรุป

                       ฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานหรือคณะกรรมการฯ ต่าง ๆ  ต้องปรับตัวเพื่อรักษาสถานการณ์ เพื่อให้การประชุมดำเนินต่อไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น