วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

KM : เทคนิคการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน โดยนางสาวพัฒชรี จันทโชติ

ชื่อความรู้  เทคนิคการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
เจ้าของความรู้  นางสาวพัฒชรี  จันทโชติ
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน
เรื่องเล่า
1. ส่วนนำ
          การส่งเสริมการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็งของรัฐบาล ซึ่งตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 23,589 หมู่บ้าน ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตร์ที่ 1) ซึ่งได้กำหนดกระบวนการขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับปราชญ์ชุมชนเพื่อให้กลับไปสร้างทีม และจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ต้องการฝึกอาชีพในหมู่บ้าน เพื่อมุ่งหมายให้ครัวเรือนที่เข้ารับการฝึกอาชีพมีความรู้และปฏิบัติได้จริง จนพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและต่อยอดสู่การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งต่อไป

          บทบาทของพัฒนากรในการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชน ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการสัมมาชีพชุมชน 29 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 10 ตำบล โดยดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด โดยมีเป้าหมายให้ครัวเรือนสัมมาชีพได้มีโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ของครัวเรือนให้เพิ่มขึ้น
2. ส่วนขยาย
           กระบวนการขับเคลื่อน
           1) สรรหาปราชญ์ชุมชน ในการฝึกอบรมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน โดยการสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและจัดทำทะเบียนข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน
           2) คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้านที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพที่มีความพร้อมเข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรสัมมาชีพ เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
           3) วิทยากรสัมมาชีพชุมชนกลับไปสร้างทีมในหมู่บ้าน โดยการคัดเลือกปราชญ์อีก 4 คน รวมเป็น 5 คน เพื่อสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน
           4) ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบด้านการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างแรงจูงใจด้านการประกอบอาชีพ
           5) ศึกษาแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนจากเอกสารแนวทางสร้างสัมมาชีพชุมชน ของกรมการพัฒนาชุมชน เตรียมประสานพื้นที่ดำเนินการ ประสานผู้นำชุมชน ทีมสนับสนุน ในการสร้างสัมมาชีพชุมชน
           6) ส่งเสริม สนับสนุนต่อยอดอาชีพสร้างผลผลิต สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเข้าสู่ระบบ OTOP และการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด เพื่อขยายตลาดในวงกว้างต่อไป
3. ส่วนสรุป
           อำเภอตาคลีดำเนินกิจกรรมสร้างสัมมาชีพชุมชน จำนวน 29 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 10 ตำบล ซึ่งได้รับการพัฒนาอาชีพที่หลากหลายออกไปตามบริบทของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการมีทั้งกิจกรรมในด้านการลดรายจ่าย การสร้างรายได้ ประชาชนในหมู่บ้านได้เรียนรู้และพัฒนาอาชีพาชีพ ให้เกิดสัมมาชีพชุมชน รวมถึงแนวทางในการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจฐานรากเติบโตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
4. บันทึกขุมความรู้ ( Knowledge Assets )
           ๑) วิทยากรสัมมาชีพชุมชนต้องเป็นที่ยอมรับ มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
           ๒) การสร้างและพัฒนาวิทยากรสัมมาชีพชุมชนให้มีความรู้ ทักษะการเป็นวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
           ๓) อาชีพที่ใช้ในการฝึกอบรมของครัวเรือน ควรเป็นอาชีพที่สามารถต่อยอดและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ ทรัพยากรที่มีอยู่ของชุมชน
           ๔) การสร้างแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
           ๕) การพัฒนาอาชีพสู่การรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ เข้าสู่ระบบ OTOP และการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงตลาดทั้งในชุมชนและนอกชุมชน
5. แก่นความรู้ (Core Competency)
การขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชนเป็นการพัฒนาอาชีพโดยให้หมู่บ้านได้มีโอกาสเรียนรู้ในการพัฒนาอาชีพที่ตนเองสนใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน วิทยากรสัมมาชีพชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ ให้ความสำคัญเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการ และอาชีพที่ชุมชนเลือกก็ต้องเป็นอาชีพที่เกิดจากความต้องการของชุมชนเองบนพื้นฐานความรู้และสอดคล้องกับทรัพยากรที่ชุมชนมีอยู่ ในการคัดเลือกครัวเรือนสัมมาชีพเป้าหมาย ก็ต้องมีความพร้อม ความตั้งใจในการฝึกอาชีพ รวมถึงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทีมสนับสนุน ต้องติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ 081-581-3024

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น