วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

KM : แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยนายอุบล เมืองพรม

เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  

ชื่อ – สกุล                           นายอุบล  เมืองพรม
ตำแหน่ง                             นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด                                สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเก้าเลี้ยว
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก     ๐๘๑ ๗๘๖๐ ๒๓ ๗

ชื่อเรื่อง  แนวทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ       การดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอชุมตาบง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ              ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สถานที่เกิดเหตุการณ์               อำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์
เนื้อเรื่อง
กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็น กองทุนที่ได้รับพระราชทาน ทุนศักดิ์สิทธิ์ เป็นส่วนของเงินที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  โดยมีทุนศรัทธาที่ทุกคนร่วมกันบริจาค เป็นทุนตั้งต้นของกองทุน แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนนี้จะเข็มแข็งได้เพราะศรัทธาของสมาชิกกองทุน โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกันขับเคลื่อนด้วยปัญญาของแต่ละกองทุนด้วยวิธีการต่างๆ ในส่วนการจัดกิจกรรมต่างๆ บางกิจกรรมที่ต้องใช้งบประมาณ โดยเมื่อนำมาผสมรวมกับทุนศรัทธาและทุนปัญญาแล้วทำให้ทุนทั้งหมดมีความศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องต้องทำประชาชนรับรู้รับทราบอย่างเป็นรูปธรรม


วิธีการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอชุมตาบง
          1. สร้างความเข้าใจในหลักการของกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกครัวเรือนที่เป็นสมาชิก
           ๒ จัดอบรมให้ความรู้  ประชาสัมพันธ์โดยผ่านเสียงตามสายในหมู่บ้าน
 ๓. เชิญวิทยากรนอกที่มีความน่าเชื่อถือ มาให้ความรู้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญ และความศักดิ์สิทธิ์ของกองทุนแม่

เทคนิค/วิธีการ
          1. คัดเลือกคณะกรรมการจากจำนวนสมาชิก และแบ่งความรับผิดชอบในการดูแลครัวเรือน โดยให้กรรมการรับผิดชอบ 1 : ๑๐ – ๑๕ ครัวเรือน
          ๒. รับสมัครครัวเรือนสมาชิกเช้าร่วมโครงการ
          ๓. ให้ความรู้ในที่ประชุมทุกเดือนโดยการสอดแทรกความรู้ในการประชุมของหมู่บ้านและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญ
๔. มีการจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดี 


ปัญหา/อุปสรรค

                             ๑. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
                    ๒. ประชาชนให้ความสำคัญกองทุนอื่นที่เป็นการกู้ยืมมากกว่า
                    ๓. ขาดแรงจูงใจในการทำงาน

ข้อเสนอแนะ
                             ในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ต้องใช้ความระมัด ระวัง ละเอียด รอบคอบ และต้องให้ความสำคัญกับทุกเวทีอย่างจริงจัง  ราชการต้องให้ความสำคัญของการดำเนินงาน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” อย่างจริงจัง  อย่าปล่อยให้ คณะกรรมการและสมาชิกดำเนินการโดยลำพัง  โยให้มีหลักประกันการทำงาน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น